Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze website, kunnen wij niet geheel uitsluiten dat incidenteel gegevens onvolledig, onjuist of niet meer actueel zijn. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig en accuraat mogelijk te houden.

Inhoudelijke wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect of van welke aard dan ook, die zou voortvloeien uit of in enig opzicht verband zou houden met het gebruik van onze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze te kunnen raadplegen.

Copyright

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Native & Green