Boekingsvoorwaarden

ALGEMENE REISVOORWAARDEN Voor de reizen die door Native & Green worden uitgevoerd zijn de onderstaande reisvoorwaarden van toepassing. NB. Deze ALGEMENE REISVOORWAARDEN zijn gedeponeerd bij de KvK te Groningen onder nr. 02078401

 

  Algemene Reisvoorwaarden

Gedeponeerd bij de KvK te Groningen onder nr. 02078401.

Artikel 1 Inleidende bepalingen

Artikel 2 Intentieverklaring Reisorganisator

Artikel 3 Informatieverstrekking door de Reisorganisator

Artikel 4 Gegevensverstrekking door de Reiziger

Artikel 5 Veilig boeken met garantie

Artikel 6 Reisverzekering

Artikel 7 Totstandkoming en inhoud reisovereenkomst

Artikel 8 Vliegtickets

Artikel 9 Betaling en reissom

Artikel 10 Wijzigingen in het reisprogramma

Artikel 11 Annulering door de reiziger

Artikel 12 Annulering door de reisorganisator en aansprakelijkheid

Artikel 13 Ongerief en Klachten

Artikel 1 Inleidende bepalingen

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.       Reisorganisator: Native & Green, ofwel degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

2.       Reiziger: de wederpartij van Native & Green

3.       Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren georganiseerde reis die tenminste een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: a. Vervoer; b. Verblijf; c. Een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten van Native & Green.

Artikel 2 Intentieverklaring Reisorganisator

1.       De Reisorganisator verplicht zich om zo eerlijk en volledig mogelijk te informeren over de reis en de reisomstandigheden ten tijde van de offerte en daarna. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch of in persoon geschieden. Bij vragen, onduidelijkheden of de wens naar meer achtergrondinformatie kan de reiziger te allen tijde contact zoeken met de Reisorganisator om meer informatie of toelichting te verkrijgen.

2.       De Reisorganisator verplicht zich tevens zich te verdiepen in de wensen en grenzen van de reiziger, om in combinatie met de aan de reiziger bekende en onbekende mogelijkheden en beschikbaarheid, tot een reis te komen die zoveel mogelijk aansluit bij de verwachtingen en wensen van de reiziger, en bij voorkeur overstijgt.

3.       Van de Reiziger wordt hierbij gevraagd een zo goed en eerlijk mogelijk beeld te geven van de wensen, grenzen en verwachtingen, en ook van overige factoren die op welke wijze dan ook (mogelijk) van invloed kunnen zijn op de uitvoering en het reisgenot tijdens de reis. Dit alles om de reisorganisator in staat te stellen  overal rekening mee te houden in de voorbereidingen en uitvoering van de reis, zodat teleurstellingen tijdens de reis kunnen worden voorkomen.

Artikel 3 Informatieverstrekking door de Reisorganisator

1.       De reisorganisator verplicht zich tot eerlijke en uitgebreide informatie en goede voorlichting aan de reiziger, over de te maken reis.

2.       De reiziger ontvangt een overzicht van alle services die zijn inbegrepen dan wel niet inbegrepen.

3.       De reiziger is gehouden zelf voorafgaande aan de reis meer informatie te vragen, die Native & Green zal verschaffen, indien er onduidelijkheden zijn.

Artikel 4 Gegevensverstrekking door de Reiziger

1.       De reiziger is verplicht alle gevraagde gegevens ten behoeve van de goede uitvoering van de reis volledig en tijdig aan te leveren, zoals kopieën geldige paspoorten;  het ingevulde Reizigersformulier inclusief vlucht-, verzekerings- en thuisblijvers gegevens; eventuele formulieren ten behoeve van speciale excursies en/of reisonderdelen aangaande ervaringsniveaus, medische verklaringen en dergelijke.  De reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reis bij boeking, maar ten minste op het Reizigersformulier, kenbaar te maken, zoals bijvoorbeeld (chronische) ziekte(n), handicaps, evenwichtsstoornissen, allergieën, medicijngebruik, psychische gesteldheid, algehele conditie etc., ook al lijken deze ten tijde van boeking of aanvang van de reis (nog) geen enkele invloed te hebben.

2.       De Reisorganisator zal deze informatie alleen verstrekken aan de uitvoerende reisorganisator en eventuele andere betrokkenen ter plaatse op de bestemming, voor eventuele noodgevallen en onvoorziene omstandigheden, ten gunste van de reiziger.

3.       De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van complete en correcte gegevens dan wel ingevulde formulieren, kopieën en / of overige documenten. De reisorganisator kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de goede uitvoer van de reis, indien deze samenhangt met de gevraagde gegevens, formulieren, kopieën dan wel overige documenten. De eventuele (extra) kosten die hier uit voortvloeien komen derhalve ten laste van de reiziger. Geannuleerde reisonderdelen ten gevolge van niet of niet correct geleverde informatie komen tevens ten laste van de reiziger zelf, evenals eventuele alternatieve dan wel vervangende reisonderdelen, die moeten worden geregeld, ook indien hierover geen overleg met de reiziger (meer) mogelijk is.

4.       De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige documenten, zoals paspoort en eventueel vereiste visa. Indien een reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een (geldig) document, komen alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor rekening van de reiziger zelf. De reiziger wordt geacht zelf op de hoogte te zijn van bepalingen inzake reisdocumenten ter plaatste.

Artikel 5 Veilig boeken met garantie

1.       De reisorganisator heeft, volgend Boek7: Artikel 512 van het Burgerlijk Wetboek de maatregelen genomen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorggedragen voor de terugreis.

2.       Native & Green is hiertoe aangesloten bij het Garantiefonds GGTO, het garantiefonds voor gespecialiseerde touroperators, onder lidnummer 1343.

3.       De Stichting GGTO staat er voor garant dat de reiziger het reeds betaalde deel van de reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór vertrek maar ook tijdens verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens het verblijf de terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen.

4.       Per boeking wordt overeenkomstig de voorwaarden van het Garantiefonds GGTO een bijdrage in rekening gebracht aan de reiziger van € 15,- tot een boekingsbedrag van                 € 10.000,-. Indien de totale reissom dit bedrag overstijgt, wordt voor elke volgende € 10.000,- tevens € 15,- in rekening gebracht. De reisorganisator kan deze bijdrage al dan niet voor eigen rekening nemen.

Artikel 6 Reisverzekering

1.       Bij boeking, maar tenminste voorafgaande aan het vertrek, is de reiziger verplicht een reisverzekering af te sluiten met werelddekking. Hierin dienen tenminste goed te zijn gedekt ongevallen, reisbagage en tevens ziektekosten, voor zover en daar waar niet (wereldwijd) gedekt door de ziektekostenverzekering.

2.       De reiziger wordt tevens zeer geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten. Van de reisorganisator kan niet worden verwacht dat deze bij annulering door de reiziger meer zal restitueren dan uit deze reisvoorwaarden voortvloeit.

3.       Wanneer de reiziger tijdens de reis voornemens is enige vorm van gevaarlijke sport te ondernemen, is hij of zij verplicht hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. Hieronder vallen ook activiteiten als raften, paardrijden, kayakken, ziplinen, canyoning, bergbeklimmen, regenwoudexpedities, parapenten, kitesurfen, en vergelijkbare activiteiten. In het geval van duiken is tenminste een reisverzekering verplicht inclusief dekking voor duikgerelateerde ongevallen en incidenten.

4.       De reisorganisator verplicht zich om de reiziger zo goed mogelijk te informeren over de lokale omstandigheden en tot het selecteren van aanbieders ter plaatse met goede reputaties. De reisorganisator verplicht zich tevens om zich er van te vergewissen dat de lokale aanbieder zo goed mogelijk is voorbereid en gezekerd, voor zover de lokale omstandigheden en mogelijkheden dit toelaten. De reisorganisator zal er dan ook alles aan doen voor zover dit in de mogelijkheden ligt om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten.       Het doen van de activiteit zelf en de daaruit voortvloeiende risico’s is voor rekening van de reiziger zelf. De reiziger zal zich altijd ter plekke zelf nogmaals moeten vergewissen dat alles in orde is. De reiziger zal alle ter plekke getroffen voorzorgmaatregelen dienen te respecteren. De reisorganisator kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor dit soort sporten en activiteiten.

Artikel 7 Totstandkoming en inhoud reisovereenkomst

1.       Boeking door de reiziger wordt geacht bindend te zijn door middel een schriftelijke bevestiging van boeking van een bepaald voorstel door Native & Green. Dit kan middels een email dan wel andere schriftelijke bevestiging.

2.       De inhoud van de reisovereenkomst is uitgebreid weergegeven in het voorstel. Deze wordt tevens vermeld op de factuur, dan wel wordt hiernaar verwezen.

3.       Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

4.       Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn, dan wel verrekeningen van de reisorganisator dan wel haar uitvoerders.

Artikel 8 Vliegtickets

1.       Vliegtickets worden niet door Native & Green aangeboden noch verkocht als onderdeel van een pakketreis.

2.       Native & Green zal in voorkomende gevallen, alleen in een bemiddelende rol vliegtickets boeken voor reizigers, waarbij de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij van toepassing zijn.

3.       Native & Green draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de vliegtickets noch voor de uitvoering van de vluchten, het missen van opvolgende reisonderdelen in het geval van vertraging of vermissing van bagage. De volledige verantwoordelijkheid voor deze vliegtickets, vluchten en bagagebehandeling ligt bij de door de reiziger zelf gekozen of goed bevonden luchtvaartmaatschappij(en).

4.       Bij staking van luchtvaartmaatschappijen, zowel internationaal als nationaal, dan wel andere factoren of omstandigheden, natuurlijke dan wel anderszins, omreden waarvan niet gevlogen kan worden, kan de reisorganisator niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen te aanzien van de reis. De reisorganisator is verplicht om hulp en bijstand te verlenen, voor zover redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De reisorganisator zal trachten vervangende reis onderdelen te organiseren dan wel de reiziger op alternatieve wijze ter plaatse te krijgen, daar waar mogelijk. De reisorganisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding of gederfd reisgenot.

Artikel 9 Betaling en reissom

1.       Bij de boeking moet voor iedere aangemelde reiziger de aanbetaling, dan wel de volledige reissom in geval van dollarkorting, te worden voldaan, te betalen binnen 6 dagen na de factuurdatum, of tenminste zoals overeengekomen en vermeld op de factuur. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij een Galápagos boeking, kan een afwijkende aanbetaling c.q. termijn worden vereist.

2.       Tegelijkertijd met de aanbetaling dient, voor zover van toepassing, de verschuldigde premie annuleringsverzekering te worden voldaan.

3.       Het restant van de reissom, indien van toepassing, dient uiterlijk 60 dagen voor vertrek in bezit te zijn van de reisorganisatie.

4.       Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim en kan na sommatie de reisovereenkomst worden geannuleerd, in welk geval reeds betaalde gelden niet worden gerestitueerd. De reisorganisator heeft het recht om tevens de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen, van ten hoogste eenmaal de reissom. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

5.       Bij boeking binnen 60 dagen voor de dag van vertrek dient terstond de volledige reissom te worden voldaan.

6.       Bij wijzigingen in kosten van reisonderdelen of vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen en belastingen of de toepasselijke wisselkoersen behoudt de reisorganisator zich het recht voor tot wijziging van de reissom, waarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 dagen voor vertrek mededeling moet worden gedaan aan de reiziger. Bij toepassing van dit beding geeft de reisorganisator aan op welke wijze de verhoging is berekend.

Artikel 10 Wijzigingen in het reisprogramma

1.       Lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van de reis kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis kleine dan wel substantiële aanpassingen moeten worden aangebracht in het reisprogramma. De reisorganisator verplicht zich om eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken en te zoeken naar alternatieven die de aard van het originele programma zoveel mogelijk intact houden. In geval van wijzigingen wordt de reiziger onverwijld op de hoogte gesteld, met opgaaf van redenen.

2.       De reiziger wordt geacht zich in alle gevallen op de hoogte te stellen van de lokale omstandigheden. Hiertoe staan hem, naast de te ontvangen informatie van de reisorganisatie, nog vele andere bronnen ter beschikking.

3.       In beginsel hebben genoemde wijzigingen geen gevolgen voor de reissom, noch zal de reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben.

4.       Indien er geen vergelijkbaar alternatief voor handen is dan kan in overleg met de reiziger tot een andere oplossing worden gekomen, waarbij een eventuele bijbetaling een optie kan zijn.

5.       De reiziger kan eventuele wijzigingen (eveneens wijzigingen in reissom)  afwijzen, maar slechts dan wanneer er geen redelijk alternatief voor handen is en de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Bij een afwijzing kan de reisorganisator de reisovereenkomst opzeggen, waarbij de bovengenoemde annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

6.       De reisorganisator zal trachten hulp en bijstand te verlenen wanneer de reis niet voldoet aan de verwachtingen. Wanneer de oorzaak hiervan is toe te rekenen aan de reiziger dan zullen alle gemaakte kosten voor rekening zijn van de reiziger. Wanneer reiziger aan de reisorganisator vraagt wijzigingen aan te brengen tijdens de reis, zijn alle kosten voor rekening van de reiziger, ook als hierover tussendoor niet telkens afstemming mogelijk is en reisorganisator handelt naar beste geweten in lijn met de wensen van de reiziger en de verwachtingen waar hij redelijkerwijs van mag uit gaan.

Artikel 11 Annulering door de reiziger

1.       De reiziger kan de reisovereenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen. Indien de reiziger opzegt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt de reiziger de reisorganisator de schade die deze tengevolge van de opzegging lijdt. De schadevergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.

2.       Bij annulering van de reis door een of meer reisgenoten uit een reisgezelschap van meer dan de annulerende personen, komen de uit de annulering voortvloeiende meerkosten na annulering voor de resterende reizigers in het reisgezelschap, voor rekening van de annulerende reiziger.

3.       De reisorganisator is gehouden om een navordering te vragen aan de overige reisgenoten, bij nader te bepalen verschil. Bij annulering van een of meer reizigers uit een groep reizigers die gezamenlijk hebben geboekt, is de reisorganisatie gehouden om nader te bepalen meerkosten te vorderen bij de overgebleven reizigers.

4.       Annulering van een reis door de reiziger dient onverwijld telefonisch en vervolgens per aangetekend schrijven te worden kenbaar gemaakt aan de reisorganisator, waarbij de datum van het poststempel als annuleringsdatum geldt. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd.

A.   Bij annulering vanaf de dagtekening van de boekingsbevestiging tot de 60e dag voor vertrek: de aanbetaling.

B.    Bij annulering vanaf de 60e dag voor vertrek tot de 30e dag voor vertrek: 50% van de reissom.

C.    Bij annulering vanaf de 30e dag voor vertrek tot de 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom.

D.   Bij annulering vanaf de 14e dag voor vertrek tot en met de dag van vertrek en daarna: de volledige reissom.

NB. 1 Ook ingeval de reiziger boekt binnen 60 dagen voor vertrek gelden onverminderd de bovenstaande voorwaarden.

Het sluiten van een annuleringsverzekering wordt dringend aanbevolen. Desgewenst kan de reisorganisator bemiddelen bij het afsluiten van deze verzekering.

Artikel 12 Annulering door de reisorganisator en aansprakelijkheid

1.       De reisorganisator kan zich genoodzaakt zien een reis te annuleren wanneer er sprake is van omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit,  uitvoering of veiligheid tijdens de reis. Hieronder vallen bijvoorbeeld specifieke omstandigheden ter plaatse en tevens de houding of specifieke uitspraken van de reiziger, zoals daar zijn racistische, wereldvreemde of anderszins, waardoor de reisorganisator de uitvoering van de reis met deze specifieke reiziger(s) niet aandurft. In het geval van annulering van een reis verplicht de reisorganisator zich tot onverwijlde kennisgeving hiervan met opgaaf van redenen aan de reiziger.Indien de reisorganisator opzegt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, biedt hij deze, indien mogelijk een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aan. Dit kan tevens een reisonderdeel betreffen dat door lokale omstandigheden op dat moment onuitvoerbaar blijkt, bijvoorbeeld wegens weersomstandigheden of schade aan een boot. De reisorganisatie zal in dit geval eveneens voor zover mogelijk en uitvoerbaar een vervangend reisonderdeel organiseren. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

2.       Wanneer de omstandigheden aan de reisorganisator zijn toe te schrijven bedraagt de vergoeding voor derving van reisgenot ten hoogste eenmaal de reissom.

3.       Wanneer de omstandigheden niet aan de reisorganisator zijn toe te schrijven en deze evenmin waren te voorzien, zijn de kosten in beginsel voor rekening van de reiziger.

4.       Bij annulering van een reis door de reisorganisatie kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden vermogensschade of het derven van reisgenot van de reiziger, indien de opzegging het gevolg is van abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. In annuleringsgevallen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de door de reiziger reeds gemaakte kosten, zoals verzekeringspremies, vliegtickets, aanbetalingen, visumkosten, vaccinaties, etc.

5.       De reisorganisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, berokkend aan de reiziger, door wie dan ook toegebracht en door welke oorzaak dan ook ontstaan, tenzij dit te wijten is aan eigen grove schuld of opzet van de reisorganisator.

6.       Evenmin is de reisorganisator aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden de reisorganisator niet.

7.       De reisorganisator beperkt en sluit zijn aansprakelijkheid uit voor schade die uit zijn eigen handelen of nalaten ontstaat, voor zover dat handelen of nalaten geschiedt zonder opzet de schade te veroorzaken en voor zover het handelen of nalaten niet roekeloos geschiedt en zonder de wetenschap dat de schade daaruit waarschijnlijk zou voortvloeien.

8.       Voor zover de reisorganisator niet zelf de in de reisovereenkomst begrepen diensten verleent, wordt haar aansprakelijkheid voor andere zaken dan schade, veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, beperkt tot driemaal de reissom.

9.       Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden toegerekend, verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt.

Artikel 13 Ongerief en Klachten

1.       De correctheid van de uitvoering van de in de reisovereenkomst voorziene diensten van derden is mede te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats en omstandigheden waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom. Klachten dienen terstond en ter plekke worden gedaan bij betreffende accommodatie dan wel andere verzorger, opdat er (nog) gelegenheid is om het op te lossen. Mocht dit niet lukken dan dient onverwijld de lokale reisagent te worden verwittigd en geconsulteerd opdat er direct actie kan worden ondernomen om de eventuele klachten op te lossen. Indien deze stappen niet worden genomen kan achteraf niets meer worden gedaan.

2.       Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen op de plaats waar de reden tot de klacht ontstond, of ten minste in de eerste gelegenheid daarna schriftelijk te worden ingediend bij zowel de lokale reisagent als de reisorganisator. Indien de klacht niet naar voldoening is opgelost kunnen worden, dient de reiziger na thuiskomst dit opnieuw schriftelijk te melden bij de reisorganisator, maar ten laatste binnen vier weken. Hierna komt het recht tot klagen te vervallen. Recht op vordering van niet direct aanwijsbare schade vervalt na een jaar.

3.       Vooropgesteld is echter dat reisbestemmingen op andere continenten doorgaans een flexibele en positieve reishouding vereisen, waarbij lokale standaarden doorgaans niet grenzen aan standaarden zoals die in Europa gebruikelijk zijn.